Fashion: Ninh Binh | Vietnam

Amidst the karst cliffs of Ninh Binh in central Vietnam.
Ninh Binh | Vietnam

Amidst the karst cliffs of Ninh Binh in central Vietnam.